03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Heropstart procedure sociale verkiezingen

Omwille van de Coronacrisis werden de sociale verkiezingen opgeschort vanaf dag X+36.  De te volgen stappen in de verkiezingsprocedure, die na dag X + 35 vielen, werden bijgevolg uitgesteld tot een nog nader te bepalen datum.

Recent werd een Koninklijk Besluit goedgekeurd waarin het volgende werd bepaald:

– de sociale verkiezingen (dag Y) dienen te worden georganiseerd van 16 tot en met 29 november 2020;

– elke onderneming die sociale verkiezingen dient te organiseren moet de volgende zaken op orde stellen:

  • De uitgestelde verkiezingsdatum moet worden vastgelegd.

De nieuwe verkiezingsdatum kan echter niet zomaar lukraak gekozen worden.  Voor ondernemingen waarvan de initiële verkiezingsdatum werd vastgelegd tussen maandag 11 en zondag 24 mei, moet de uitgestelde verkiezingsdag op hetzelfde ogenblik in de nieuwe verkiezingsperiode vallen.

Bijvoorbeeld: Wanneer dag Y initieel op de eerste donderdag (14 mei 2020) in de verkiezingsperiode viel, moet dag Y nu plaatsvinden op donderdag 19 november 2020 (de eerste donderdag van de nieuwe verkiezingsperiode).

Ondernemingen waar de oorspronkelijke verkiezingsdatum reeds na 24 mei 2020 werd vastgelegd (omwille van vertraging), moeten eveneens hun nieuwe datum eveneens vastprikken binnen de periode van 16 tot en met 29 november 2020.  Meer bepaald zal in deze ondernemingen de verkiezingsdatum worden vastgelegd op de weekdag die overeenkomt met de weekdag waarop de oorspronkelijk vastgelegde verkiezingsdag viel.

Opgelet!  Er dient bijgevolg opnieuw rekening gehouden te worden met de occulte beschermingsperiode.  Er kunnen door de vakbonden namelijk nog aanpassingen worden gedaan aan de kandidatenlijsten en dit tot dag X+76.  Nieuwe kandidaten op deze lijst zullen ook bescherming genieten tegen ontslag.  De occulte beschermingsperiode zal 36 dagen voor de heropstart van de procedure opnieuw een aanvang nemen (tussen 18 augustus en 31 augustus 2020 afhankelijk van de verkiezingsdag).  Tijdens deze periode kan u het ontslaan van een werknemer beter vermijden.

  • Indien van toepassing: aanpassing uurregeling voor de stemming

In principe blijft de oorspronkelijk vastgestelde uurregeling voor de stemming van toepassing.

Aangezien de stemming, in het kader van de Coronacrisis, op een zo veilig mogelijke manier moet worden georganiseerd, kan een onderneming er voor opteren om een ruimere uurregeling te hanteren.

Wanneer een onderneming gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid moet dit worden vastgesteld door de bestaande overlegorganen of dient een werkgever dit eenzijdig te beslissen bij gebrek aan overlegorganen.

  • Het vastleggen van de nieuwe kieskalender 

De nieuwe dag X + 36 zal in elke onderneming plaatsvinden op de 54ste dag die de uitgestelde verkiezingsdatum voorafgaat.  Bijgevolg zal de nieuwe dag X+36 ten vroegste op 23 september 2020 plaatsvinden.

De oorspronkelijke kieskalender, zoals deze werd opgenomen in het bericht X, dient door de bevoegde overlegorganen of door de werkgever (bij gebrek aan een bevoegd overlegorgaan) te worden aangepast in het kader van de nieuwe verkiezingsdatum.

De nieuwe kieskalender kan u aan de hand van de volgende link raadplegen.

De aanpassing van deze zaken dient uiterlijk 7 dagen voor de dag van de heropstart van de sociale verkiezingen (dag X+29) te worden bekendgemaakt aan de hand van het “Bericht tot rechtzetting van bericht X na einde opschorting”: (https://werk.belgie.be/nl/themas/sociaal-overleg/sociale-verkiezingen-2020/modelformulieren)

  • Intern: door middel van aanplakking van het bericht en dit op dezelfde plaats als waar het bericht van dag X werd aangeplakt;
  • Extern: via upload van het bericht op de webapplicatie ofwel via verzending per post aan elke zetel van representatieve organisaties van werknemers en kaderleden.  Dit dient te gebeuren op hetzelfde moment als de aanplakking in de onderneming.  Op dat moment dient de onderneming ook de verkiezingsdatum aan te passen in de het dossier op de webapplicatie.

Indien u nog vragen zou hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw vast aanspreekpunt.

Het Accuria Team