03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Elektronische neerlegging mogelijk van bonusplannen via toetredingsakte

Het invoeren van een bonusplan kan door middel van een ondernemings-cao of een toetredingsakte. Het gebruik maken van een toetredingsakte kan wel enkel voor ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging. De ondernemings-cao of toetredingsakte moet vervolgens neergelegd worden op de Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

De toetredingsakte kan voortaan elektronisch ingevuld en neergelegd worden. Voor de procedure via cao is dit momenteel nog niet mogelijk.

Hiervoor kan een werkgever terecht op de website www.bonusplannen.be.
De website is ook beschikbaar in het Frans en het Duits. De toegang tot de website gebeurt met de elektronische identiteitskaart of via Itsme.

De elektronische procedure biedt de volgende voordelen:

  • De gebruiker wordt gegidst bij het invullen van het verplichte modelformulier. Het invullen van een bonusplan verloopt aan de hand van keuzemenu’s, toelichtingen, controles,… zodat sommige fouten vermeden worden;
  • Het ingevulde bonusplan kan in pdf-formaat gedownload worden. Op die manier kan het bonusplan – zoals de procedure voorschrijft – 15 dagen uithangen ter inzage van de betrokken werknemers;
  • Ook de ondertekening van het bonusplan verloopt elektronisch, waarna het plan automatisch wordt neergelegd bij de bevoegde administratie.
Alle andere communicatie omtrent het bonusdossier, zoals kennisgevingen en beslissingen, verloopt via e-mail zodat de volledige procedure digitaal kan gevoerd worden.

 

Accuria vzw
5/04/2019