Wil je meer info over de corona-maatregelen? Meer info

De vlaamse jobbonus

De Vlaamse jobbonus is een nieuwe premie bedoeld voor loontrekkenden die gedomicilieerd zijn in Vlaanderen en een laag inkomen genieten.

1) Voorwaarden

De begunstigden moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

– gedomicilieerd zijn in het Vlaamse Gewest op 1 januari van het jaar dat volgt op het refertejaar;
– het gemiddeld maandelijks brutoloon of het gemiddeld maandelijks inkomen moet lager zijn dan € 2.500;
– de pensioenleeftijd niet hebben bereikt op de eerste dag van het kwartaal waarin de prestaties worden verricht.

2) Bedrag

Op jaarbasis bedraagt de jobbonus bij een voltijdse tewerkstelling gedurende het volledige refertejaar:

  • Het gemiddeld loon is minder dan 1.800 euro bruto per maand
    👉het bedrag van de jobbonus bedraagt per persoon maximaal 600 euro bij een voltijdse tewerkstelling.
  • Het gemiddeld loon ligt tussen 1.800 euro en 2.500 euro bruto per maand
    👉het bedrag van de jobbonus ligt tussen 0 en 600 euro en neemt af naargelang je meer verdient.
  • Het gemiddeld loon is meer dan 2.500 euro bruto per maand
    👉er is geen recht op de jobbonus.

De jobbonus wordt op kwartaalbasis berekend en toegekend in verhouding tot de gewerkte periode en het arbeidsregime. Voor degenen die niet het volledige refertejaar of niet voltijds hebben gewerkt, wordt het bedrag aangepast volgens specifieke formules.

Wanneer de jobbonus bij voltijdse prestaties op jaarbasis minder dan € 20 bedraagt en bij deeltijdse prestaties op jaarbasis minder dan € 10 bedraagt, is deze niet opeisbaar.

3) Aanvraagprocedure

De Vlaamse overheid berekent deze premie automatisch. Indien een werknemer hier recht op heeft, dan zal hij een brief ontvangen van de Vlaamse overheid, waarna hij enkel nog zijn rekeningnummer zal moeten registeren via Mijn Burgerprofiel. Verder zal de werknemer geen actie moeten ondernemen.

Als werkgever hoef je hiervoor niets te doen.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder of op de website van de Vlaamse overheid.